अनंत प्रभाळे - माझी विचारधारा

January 18, 2020

पारिजात

जमीनीवर पडलेली फुले देवाला कधीही वाहू नयेत असे म्हणतात मात्र याला अपवाद पारिजाताचे फुल आहे. पारिजात नेहमी रात्री बहरतो व सुर्योदय झाला की ही फुले

पूर्ण वाचा